Дневен ред на заседание на ОбС на 26.01.2011 г.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.01.2011 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.12.2010 г.

2. Докладна записка относно изпълнението на бюджета на Община Мадан към 31.12.2010 г.

3. Докладна записка относно приемане на изменения на Наредба №8 за определяне и администрирането на местните данъци на територията на Община Мадан за 2011 г.

4. Докладна записка относно приемане на Наредба №9 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан за 2011 г.

5. Докладна записка относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2011 година.

6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за управление и   разпореждане с имоти – общинска собственост.

7. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г.

8. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Румен Радев Огнянов.

9. Докладна записка относно удължаване срока на Договори № 01-Н-02 от 16.01.2006 г. сключен с ЕТ  ”Д-р Славейка Лелчева”, № 01-Н-03 от 16.01.2006 г. сключен с ЕТ”Д-р Росица Бодурова” и № 01-Н-10 от 13.10.2008  г. сключен с ”ДАРИ ДЕНТ” ЕООД.

10. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проект „Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – Република България, община Чивитела ди Романя, PИталия и община Сентеш, РУнгария”.

11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

12. Разни

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                            /Х. Садъков/