Дневен ред на заседание на ОбС на 24.11.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.112015 г. (вторник) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) след полагане на клетва от новоизбраните общински съветници при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
 2. Докладна записка относно определяне на броя и състава на постоянните комисии и избор на ръководство на Общински съвет – град Мадан
 3. Докладна записка относно създаване и определяне състава на постоянна Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 4. Докладна записка относно определяне състава на Местната комисията по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове;
 5. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан в Общото събрание на национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 6. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан в Общото събрание на Асоциация на родопските общини;
 7. Докладна записка относно определяне на представител от Общински съвет – град Мадан в Областния съвет за развитие на област Смолян.
 8. Докладна записка относно избора на упълномощен представител на 3.89% от дяловете в капитала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД Смолян, собственост на Община Мадан
 9. Докладна записка относно избор на упълномощен представител на 30% от дяловете в капитала на „Анри-Автотранс-Мадан" ООД, собственост на Община Мадан;
 10.  Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Кабелен ел.провод 20kV ТП Хлебозавод–ТП Болница" - гр.Мадан с възложител „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр.Пловдив, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 11. Докладна записка относно отмяна на Решение №696/14.10.2015 г. на Общински съвет;
 12. Докладна записка относно приемане на нов механизъм за разпределение по критерии и показатели на средствата за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски и междуселищни транспорт в планински и други райони, между превозвачите извършващи обществен превоз на пътници на територията на община Мадан;
 13. Докладна записка относно награда за отлично представяне на Мустафа Ахмедов Юсейнов на световно първенство за параолимпийци;
 14. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 15. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/