Дневен ред на заседание на ОбС на 22.06.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 22.06.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Мадан към 31.12.2015 година;
  2. Докладна записка относно актуализация на общинския бюджет за 2016 г.;
  3. Докладна записка относно откриване на процедура за финансово оздравяване;
  4. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Мадан;
  5. Докладна записка относно годишен доклад за дейността и финансов отчет на „Анри Автотранс – Мадан" ООД за 2015 г.;
  6. Докладна записка относно сключване на Споразумение за сътрудничество между Програма „Глобални библиотеки – България", Градска библиотека „Антон Страшимиров" и община Мадан;
  7. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване - учреден сервитут върху имоти – частна общинска собственост, за изграждане на обект: „Кабелна линия 20KV от ЖР стълб №44 ВСН Мадан до ВС-Мадан, гр.Мадан", с възложител: EVN-Електроразпределение ЕАД-Пловдив-КЕЦ Златоград.
  8. Докладна записка относно промяна на местонахождението на стоянки за таксиметров превоз на територията на община Мадан;
  9. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
  10. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/