Дневен ред на заседание на ОбС на 24.08.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 24.08.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2016 г.
  2. Актуализация на бюджета на община Мадан към 31.07.2016 г.
  3. Докладна записка относно отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р Константин Чилов" ЕООД град Мадан за първото полугодие за 2016 г.
  4. Докладна записка относно подновяване на договора за управление на Управителя на МБАЛ "Проф.д-р Константин Чилов" ЕООД град Мадан с д-р Стефан Хаджиев;
  5. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детски заведения за 2016/2017 година и утвърждаване на училищна мрежа;
  6. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Мадан с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014, ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ", BG04-02-03, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяеми източници" за общински обекти, както следва:
  • ОБЕКТ № 1: Въвеждане на енергоспестяващи мерки за сграда ЦДГ „Веселина" гр. Мадан, кв. Батанци, УПИ І в кв. 99, сграда с идентификатор 46045.502.91.1, община Мадан, област Смолян;
  • ОБЕКТ № 2: Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници в МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов" - сграда с идентификатор 46045.501.194.1, УПИ ІІ-за болница в кв. 83, гр. Мадан: ІІ-ри етап – възобновяеми енергийни източници в МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов" – сграда с идентификатор 46045.501.194.1, УПИ ІІ – за болница в кв. 83, гр. Мадан.

7. Докладна записка относно осигуряване на дофинансиране в размер на 15% от общата стойност на проектно предложение с наименование „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради – общинска собственост", подадено към Национален Доверителен ЕкоФон /НДЕФ/, в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/;

8. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан"по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл.4., т.1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.

9. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Мадан" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл.4., т.2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.

10. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан"по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл.4., т.3 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.

11. Докладна записка относно Приемане на Годишна план-програма за работа, подготовка и сключване на приватизационни сделки за 2016 г.

12. Докладна записка относно Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от 27.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 70/18.02.2016 г., Решение № 93/ 23.03.2016г., Решение № 127/20.04.2016 г. и Решение № 168/20.07.2016 г. на ОбС – гр. Мадан;

13. Докладна записка Продажба и приемане на оценка на САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ в жил. блок № 34 на ул. "Обединение", гр. Мадан;

14. Докладна записка относно Учредяване право на пристрояване на Кадир Летифов Фелетиев към собствен масивен гараж, построен в имот с идент. № 4605.501.649 - частна общинска собственост на ул. „Обединение", гр. Мадан;

15. Докладна записка относно Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 9 кв.м., построени над площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идент. № 46045.501.557 по КК и КР на гр.Мадан, одобрени със Заповед №РД-18-6/25.01.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, със статут на частна общинска собственост, с административен адрес: ул. „Младост" №11, гр.Мадан;

16. Докладна записка относно Предоставяне под наем на офис – помещения /работен офис; помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от работното; архивно помещение/ находящи се на І-ви етаж от масивна сграда на три етажа, находяща се град Мадан, ул. „Родопи" № 35на <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА" – МАДАН – РУДОЗЕМ>> за срока на изпълнение на Стратегията за ВОМР, считано от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

17. Докладна записка относно Отдаване под наем помещения №2 и №3, находящи се в гр. Мадан, ул."Обединение", №16, ет.ІІ.

18. Докладна записка относно изменение на Решение №307 от 24.04.2013 г. за определянето на местоположението на паркоместа срещу заплащане на територията на община Мадан;

19. Докладна записка относно създаване на доброволни формирования в община Мадан по Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/;

20. Докладна записка относно представител на Общински съвет – Мадан в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

21. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/