Извънредно заседание на ОбС на 10.09.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  02.09.2016 г. (петък) от 15:00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно допълнение  на Годишната програма за управление и  разпореждане с   имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от  27.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 70/18.02.2016 г., Решение № 93/ 23.03.2016г., Решение № 127/20.04.2016 г. и Решение № 186/24.08.2016 г. на ОбС – гр. Мадан;  
 2. Докладна записка относно Учредяване право на строеж от наследници на Смаил Мехмедов Узунов в полза на община Мадан върху 532,70 кв.м. от земеделски имот с идент. № 43983.10.131, находящ се в местността „Чуката”, землище с. Ловци, общ. Мадан;
 3. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план/ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м.Полене, землище на с. Върбина, Община Мадан до съществуващ водоем в мах.“Камберовска“, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ.Във връзка със Заповед №РД-362/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ. Учредяване на право на преминаване.
 4. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план/ПУП/ – ПРЗ за обект <„Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м.Полене, землище на с. Върбина, Община Мадан до съществуващ водоем в мах.“Камберовска“>, с възложител Община Мадан, за съществуващ водоем в ПИ 2.300 /ДГФ/,с възложител Община Мадан, като част от КПИИ. Във връзка със Заповед №РД-362/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ.
 5. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: <„Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м.Полене, землище на с. Върбина, Община Мадан до съществуващ водоем в мах.“Камберовска“>, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ*. Във връзка със Заповед №РД-362/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ. Учредяване на право на преминаване.
 6. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна“, Община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ. Във връзка със Заповед №РД-363/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ. Учредяване на право на преминаване.
 7. Докладна записка относно Одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна“, Община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ. Във връзка със Заповед №РД-363/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от    Учредяване на право на преминаване през засегнатите имоти.    
 8. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Средногорци, участък улица „Петко Рачев Славейков“ и участък улица „Изгрев“,  с възложител Община Мадан, като част от КПИИ. Във връзка със Заповед №РД-364/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ. Учредяване право на прокарване през имоти.
 9. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект „Вътрешна водопроводна мрежа с.Чурка, община Мадан“,  с възложител Община Мадан, като част от КПИИ. Във връзка със Заповед №РД-365/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ. Учредяване на право на прокарване през имоти.
 10. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан задание за проектиране и допусканеизработването наПодробен устройствен план/ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци ”, община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ.Във връзка със Заповед №РД-361/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ. Учредяване на право на преминаване.
 11. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за обект „Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци”в ПИ 11.620 /ДГФ/ –община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ.Във връзка със Заповед №РД-361/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ.
 12. Докладна записка относно Одобряване Подробен устройствен план /ПУП/ – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект „Водоснабдяване на с.Бориново-ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175куб.м.” –община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ.Обособяване на сервитут към обекта и учредяване на право на преминаване. Във връзка със Заповед №РД-360/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ.
  Учредяване на право на преминаване.
 13. Докладна записка относно Одобряване от ОбС-Мадан на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за обект „Водоснабдяване на с.Бориново-ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175куб.м. в ПИ 11.15, землище с.Бориново” –община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ.Във връзка със Заповед №РД-360/02.09.2016г. на Кмета на община Мадан за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ
 14. Докладна записка относно  допълване на проекта с нови обекти, при кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл.4., т.1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.
 15. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан за безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл. 4., т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”.
 16. Докладна записка относно социално подпомагане на Росен Асенов Зотев;
 17. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/