Дневен ред на заседание на ОбС на 27.09.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.09.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Информация относно подготовката и готовността на община Мадан за работа при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през 2017 – 2018 година;
  2. Докладна записка относно актуализация на поименния списък на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи към 31.08.2017 г.;
  3. Докладна записка относно поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол №12 и Решение №176, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 24.08.2016 г.;
  4. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  5. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................

/Б. Сираков/