Дневен ред на заседание на ОбС на 22.11.2017 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 22.11.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.10.2017 г.;
  2. Докладна записка относно упълномощаване на Кмета на Община Мадан за издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект BG05FMOP001-3.002-0146 „Предоставяне на топъл обяд в община Мадан“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“;
  3. Докладна записка относно Приемане изменение и допълнение на Наредба №З за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост;
  4. Докладна записка относно изменение списъка на имотите - публична общинска собственост;
  5. Докладна записка относно допълване на   Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти- общинска собственост за 2017 г.;  
  6. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на УПИ І - незастроен в кв. 48 по ПУП на с.Боровина, общ. Мадан;
  7. Докладна записка относно промяна на граници на  поземлен имот и одобряване на предварителен договор  по чл. 15, ал. 3 и 5  от ЗУТ с “МЕДИНА” ЕООД гр. Мадан;
  8. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2017 г.;
  9. Докладни записка относно социално подпомагане на граждани;
  10. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/