Дневен ред на заседание на ОбС на 21.02.2018 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.02.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отмяна на Решение №469, взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №38;
 2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.01.2018 г.;
 3. Докладна записка относно актуализация на поименния списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи към 31.01.2018 г.;
 4. Докладна записка относно Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан за учебната 2017 -2018г., по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 5. Докладна записка относно Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2018 година;
 6. Докладна записка относно Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през       2017 година;
 7. Докладна записка относно приемане на Годишна план-програма за робота, подготовка и сключване на приватизационни сделки за 2018 г.;
 8. Докладна записка относно Откриване процедура по приватизация на 30% от дяловете от капитала в „Анри-Автотранс-Мадан” ООД с. Средногорци, собственост на община Мадан;
 9. Докладна записка относно допълване в раздел №III. Учредяване на вещни права, т. Учредяване право на пристрояване и надстрояване, позиция 3 в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.;
 10. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за комин, към собствен хранителен магазин 01, находящ се на първи етаж от жилищен блок на ул. „Акация” №26, с. Върбина, община Мадан на Николай Хубенов Йорданов;
 11. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на жилищен апартамент №7 на ул. „Акация” №26, с. Върбина, община Мадан, попадащ в УПИ VII, кв. 25 по плана на селото – частна общинска собственост;
 12. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда, построена в имот с идент. №46045.501.675, на ул. „Възход” гр. Мадан на Румяна Бисерова Юрукова и Силви Здравков Юруков;
 13. Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в терена на микроязовир с. Букова поляна, общ. Мадан;
 14. Докладна записка относно изменение списъка на имотите - публична общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне на три броя имоти - общински път /горски/ в полза на МЗХР, „Южно централно държавно предприятие”, ТП „Държавно горско стопанство Златоград;
 15. Докладна записка относно изменение на ПУП – план за улична регулация между кв.119, кв.121и кв.123 в село Ловци, община Мадан;
 16. Докладна записка относно изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС, при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост;
 17. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №5, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16, ет.ІV-ти;
 18. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с.Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян;
 19. Докладна записка относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Смолян;
 20. Социално подпомагане на граждани;
 21. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/