Дневен ред на заседание на ОбС на 23.05.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.05.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на общинска дългосрочна програма за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – Община Мадан за периода 2018-2025 г.;
 2. Отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов" ЕООД – град Мадан за 2017 г.;
 3. Отчет за дейността и финансов отчет на „ХОСПИС – МАДАН" ЕООД за 2017 г.;
 4. Докладна записка относно избиране на представител на Община Мадан в редовното Общо събрание на акционерите, на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян;
 5. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 30.04.2018 г.;
 6. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мадан за периода 2018 – 2022 г.;
 7. Докладна записка относно приемане на Решение за актуализиране на Годишен план за социални услуги за 2019 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Мадан 2016-2020 г.;
 8. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ I-бензиностанция и УПИ II-за автобаза в кв.46, с.Средногорци, община Мадан;
 9. Докладна записка относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
 10. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец януари, месец февруари и месец март 2018 г.;
 11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 12. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/