Извънредно заседание на ОбС на 28.06.2018

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 28.06.2018 г. (четвъртък) от 17:00 часа. Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС - Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отмяна на Решение № 559, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 20.06.2018 г., Протокол № 45 и вземане на ново Решение относно кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. МАДАН" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/