Извънредно заседание на ОбС на 09.01.2019

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 09.01.2019 г. (сряда) от 17:30 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.

  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:..........................
/Б. Сираков/