Дневен ред на заседание на ОбС на 20.02.2019 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.02.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Докладна записка относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Смолян.;
 2. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020) и приемане на Индикативна годишна програма за 2019 г., относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020).;
 3. Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2018 година.;
 4. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2019 година.;
 5. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед от община Мадан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/07/2/0/00184 от 16.10.2017 година по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за периода 2014-2020 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект „Ремонт и реконструкция на сграда на Народно читалище „Иван Вазов-1999“ – гр.Мадан, Община Мадан, Област Смолян", сключен между Народно читалище „Иван Вазов-1999“ и ДФ „Земеделие”.
 6. Докладна записка относно кандидатстване на Община Мадан за отпускане на средства от фонд "Социална закрила" - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика.;
 7. Докладна записка относно сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” /SustainableEco-CulturalValorization of MinesandQuarriesSitesintheCross-BorderArea- TERRA MINE/ по Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 6c: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство”, Специфична цел: „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион” на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.
 8. Докладна записка относно приемане числеността на персонала в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – гр. Мадан /ЦППУСВОДС – Мадан/, финансирана от общинския бюджет.;
 9. 9.Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства.;
 10. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2019 г.;
 11. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находящ се в с.Средногорци, общ.Мадан, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.;
 12. Докладна записка относно допълнение на Решение №632 от 19.12.2018г., протокол № 53, на Общински съвет-Мадан.;
 13. Докладна записка относно изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС, при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, находящи се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, №9 за здравни нужди.;
 15. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 16. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/