Дневен ред на заседание на ОбС на 22.05.2019 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 22.05.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД – град Мадан за 2018 г.;
 2. Отчет за дейността и финансов отчет на „Хоспис-Мадан” ЕООД – град Мадан за 2018 г.;
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относно актуализация на поименния списък  за капиталови разходи към 30.04.2019 г.;
 5. Докладна записка относно допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 6. Докладна записка относно допълнение на Годишната  програма  за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2019 г.;  
 7. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на тераса към собствен апартамент № 3 в бл.1, ул. „П. Хилендарски”, гр. Мадан на  Денислав Захариев Алендаров;
 8. Докладна записка относно приемане на оценка  на  имот - общинска собственост, одобряване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут и окончателен договор;
 9. Докладна записка относно отдаване под наем помещения, находящи се в с.Буково, общ. Мадан;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем помещения, находящи се в с.Купен, общ. Мадан;
 11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/