Дневен ред на заседание на ОбС на 25.09.2019 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.09.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно подновяване на договор за управление на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов" ЕООД – град Мадан;
  2. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 31.12.2018 г.;
  3. Докладна записка относно приемане на изменение на Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан;
  4. Докладна записка относно възлагане на услуга от общ икономически интерес, по проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан", Договор №BG05M9OP001-2.040-0104-C01, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 ";
  5. Докладна записка относно отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Боровина, общ. Мадан за здравни нужди;
  6. Докладна записка относно предложение за разпределяне средствата на комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖВ в общ. Мадан от 01.11.2015 г. към 31.08.2019 г.;
  7. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  8. Докладна записка относно удостояване със звание „Почетен гражданин на Мадан";
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/