Дневен ред на заседание на ОбС на 27.11.2019 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.11.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно одобряване на промяна в структурата на персонала в Общинска администрация;
 2. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства;
 3. Докладна записка относно допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 4. Докладна записка относно приемане на решение по чл.33 и чл.66 от Закона за собствеността, във връзка с продажба на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 46045.501.649, построени в същият имот сгради и учредено право на строеж;
 5. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за поставяне на банков автомат – банкомат;
 6. Докладна записка относно избора на упълномощен представител на 1,08% от дяловете в капитала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД Смолян, собственост на Община Мадан;
 7. Докладна записка относно актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан;
 8. Докладна записка относно удължаване на срока на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Смолян и за Районен съд – гр.Мадан за мандата 2020-2024г. и избор на комисия.
 9. Докладна записка относно съгласие за членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/