Дневен ред на заседание на ОбС на 31.01.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 31.01.2020 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан за 2020 г. /проведено публично обсъждане на 17.01.2020 г./;
 2. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост;
 3. Докладна записка относноприемане на изменение и допълнение на Наредба №8за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относноприемане на изменение и допълнение на Наредба №9за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 5. Докладна записка относноприемане на общински план за младежта в община Мадан за 2020 година;
 6. Докладна записка относно отчет за изпълнението на „Мандатен план на община Мадан за периода 2016-2019 г.” и приемане на нов „Мандатен план на община Мадан за периода 2019-2023 г.“;
 7. Докладна записка относно приемане на стратегия за управление на общинската   собственост за срока на мандата си 2019 г. – 2023 г. ;
 8. Докладна записка относно приемана на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. по чл. 68а от ЗОС;
 9. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
 10. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка наУПИ IІ за обществено обслужване в   кв.42 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан;
 11. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда на ул. „Родопи, гр. Мадан на Даниела Мирославова Михайлова;
 12. Докладна записка относнобракуване на три броя МПС собственост на община Мадан.;
 13. Докладна записка относно удължаване срок на договор за наем, сключен с „ЛАФКА МАРКЕТ” АД за търговски обект, разположен върху терен общинска собственост, находящ се на ул. „Перелик” №, гр. Мадан, на основание §78, ал. 2 от ПЗР на ЗОС;
 14. Докладна записка относно изменение на Решение №10, по протокол № 2, на Общински съвет – Мадан от 27.11.2019 г.
 15. Докладна записка относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – гр. Смолян за мандат 2020-2024 г. и предложение за тяхното избиране;
 16. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец ноември и месец декември 2019 г.;
 17. Социално подпомагане на граждани;
 18. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/