Дневен ред на заседание на ОбС на 23.04.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.04.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка относно дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година;
 2. Докладна записка относно информация за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето 2020 г. в община Мадан;
 3. Докладна записка относно доклад-отчет за осъществяваните читалищни дейности през 2020 г. в община Мадан;
 4. Докладна записка относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020);
 5. Докладна записка относно приемане на инструкция за процедурата по извършване на социални погребения в община Мадан;
 6. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 31.03.2021 г.;
 7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за „Външни В и К-връзки към обект: „Жилищна сграда, ограда и барбекю в УПИ I-215-за жилищно строителство, кв.26 по ПУП на с.Средногорци", община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител Живко Колев Янъков.
 8. Докладна записка относно възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Мадан", Договор №BG05M9OP001-6.002-0069-C01, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.;
 9. Докладна записка относно утвърждаване командировъчните пари на кмета на община Мадан за месец януари, месец февруари и месец март 2021 г.;
 10. Докладна записка относно поемане на част от разходите за погребението на Божана Спасова Рачева;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/