Дневен ред на заседание на ОбС на 25.06.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.06.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета;
 2. Докладна записка относно преобразуване на яслена група при  ДГ „Елица'' гр. Мадан;
 3. Докладна записка относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  гр.Смолян;
 4. Докладна записка относно промяна в състава на постоянната комисия по здравеопазване, образование и култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност;
 5. Докладна записка относно изменение  и допълнение на Годишната  програма  за управление и    разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2021 г.;  
 6. Докладна записка относно отдаване под наем помещение, находящо се на І-ви етаж от масивна сграда /бивше училище/ в с.Студена, общ. Мадан;
 7. Докладна записка относно отдаване под наем, част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16;
 8.  Докладна записка относно отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на общ.Мадан;
 9.  Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижим имот - частна общинска собственост: ретранслатор и части от метално съоръжение, представляващо мачта,  находящи се в с.Крайна, общ. Мадан, обл.Смолян;
 10. Докладна записка относно бракуване на МПС, собственост на община Мадан, обслужвало ползвателите на ЦСРИ „Детелина” гр.Мадан;
 11. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на автосервиз и жилищна сграда” в УПИ VIII, кв.31, ПИ 46045.501.298 по КК на гр.Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 12. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с магазин и кафе бар в ПИ 46045.501.747 по КК на гр.Мадан” в УПИ ХI – жилищно строителство, кв.86 по ПУП на гр.Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 13. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на подземно минно съоръжение „Сполука” в ПИ 46045.501.253 по КК на гр.Мадан”, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 14. Докладна записка относно изменение на Решение №496 от 21.02.2018г. на Общински съвет – Мадан;
 15. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/