Дневен ред на заседание на ОбС на 26.11.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.11.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 31.10.2021 г.;
  2. Докладна записка относно отмяна на Решение №339 от 29.10.2021 г. по Протокол №30 на Общински съвет – Мадан;
  3. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани /Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/