Дневен ред на заседание на ОбС на 30.11.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.11.2023 г. (четвъртък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.11.2023 г.;
 2. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на средства под формата на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Нова клетка за отпадъци в Регионално депо за твърди битови отпадъци, гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино“;
 3. Докладна записка относно съгласие за отстъпване право на строеж в м.“Афузоло“, землище с. Букова поляна, община Мадан, имот с идентификатор 06937.1.916 па КК-с.Букова поляна, собственост на “ГРОУТКЛЪСТЪРС-БГ“ ЕООД- с административен адрес/седалище/: гр. Бургас, п.н.8000, бул.“ Иван Вазов“№1, представлявано от Джон Стюарт Мърри, във връзка с изпълнение на строеж: „Свлачищно-срутищен процес над главен път за с. Букова поляна-Буково-Галище(път SML 2133/III-867, Мадан-Цацаровци/ Буково-Букова поляна), местност Афузоло, землище на с. Букова поляна, идент. №SML 16.06937-01“;
 4. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-189, кв.68, ПИ 189 и кв.28, село Върбина. Възложител: Нурия Еминова Шехова;
 5. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект: „Кабелна линия 20 kV от ПС „Конски дол“ до ВС „Миньорска” град Мадан, община Мадан, с възложител: Електроразпределение ЮГ-КЕЦ-гр. Смолян;
 6. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект: „Подмяна на кабелна линия средно напрежение от ТП „Хлебозавод“ до ТП „Възраждане“ в град Мадан, община Мадан - допълнителен сервитут "- общинска частна собственост, с дължина 14,85 м, площ на сервитута за нуждите на обекта: 14,85 кв.м, в поземлен имот 46045.501.744 с възложител: Електроразпределение ЮГ-КЕЦ-гр. Смолян;
 7. Докладна записка относно отдаване под наем на помещение за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и книжарски стоки, находящо се в сградата на ОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Мадан;
 8. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян;
 9. Докладна записка относно проект на наредба за изменение и допълнение на Приложение №1 към Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, неразделна част от наредбата Наредба за пазарите на територията на община Мадан;
 10. Докладна записка относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 11. Докладна записка относно съгласие за членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 12. Докладна записка относно определяне на представител от Общински съвет – Мадан в Областния съвет за развитие на област Смолян;
 13. Докладна записка относно избор на делегат на Община Мадан в Общото събрание на Асоциация на родопските общини;
 14. Докладна записка относно избор на упълномощен представител на 3.89% от дяловете в капитала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД Смолян, собственост на община Мадан;
 15. Докладна записка относно предложение за изменение и допълнение на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД от д-р Стефан Хаджиев;
 16. Докладна записка относно утвърждаване класиране на спечелил конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД;
 17. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников