Дневен ред на заседание на ОбС на 25.07.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./………………………………

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.07.2012 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.06.2012 г.

2. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на Община Мадан към 30.06.2012 г.

3. Докладна записка относно актуализация на капиталовите разходи на Община Мадан към 10.07.2012

4. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. януари 2012 г. –  м. юни 2012 г.

5. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за 2012/2013 година и утвърждаване на училищна мрежа;

6.  Докладна записка относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г.

7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост,  находящ се  в с. Ловци,  общ. Мадан

8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „Явор”

9. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „Обединение”- № 17

10. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „Родопи”

11. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „Родопи”

12. Докладна записка относно приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост  в гр. Мадан, ул. „Родопи”

13. Докладна записка относно продажба  на част от терен частна общинска собственост  на собственика на законно построена върху него сграда на Хайри Шабанов Халилов

14. Докладна записка относно продажба  на част от терен частна общинска собственост  на   собственика на законно построена върху него сграда на Емил  Христов

15. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Кадир Летифов  Фелетиев

16. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Хайри Шабанов Халилов

17. Докладна записка относно предоставяне на ограничени пространства от помещения в Кметства с.Средногорци и с. Равнища на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

18. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за м. април, май и юни 2012 година

19. Докладна записка относно социално подпомагане на Емилия Велинова Серафимова

20. Докладна записка относно  социално подпомагане на Мелиха Хайри Смаил

21. Разни     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

/Х. Садъков/