Дневен ред на заседание на ОбС на 30.05.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./……………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.05.2012 г. (сряда) от 14:30 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Отчет за дейността на Дружество за заетост и структурно развитие „Мадан” ООД – град Мадан за 2011 г.

2. Доклад за дейността на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД – град Мадан за 2011 г.

3.  Отчет за  дейността на Многопрофилна болница за активно лечение “Проф.д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан за 2011 г.

4. Отчет за дейността на „Анри-Автотранс-Мадан” ООД с.Средногорци за 2011 г.

5. Докладна записка относно приемане на Индикативна годишна програма – 2012 г. за  реализация на Плана за развитие на община Мадан 2007-2013 г.

6. Докладна записка относно ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 67 и кв.68 на кв. Конски дол, гр.Мадан.

7. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.

8. Докладна записка относно допълване списъка на имотите

9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

10. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                            /Х. Садъков/