Дневен ред на заседание на ОбС на 27.06.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./……………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.06.2012 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан.

2. Докладна записка относно отмяна решение №81/20.04.2012 г. на Общински съвет – град Мадан и постановяване на ново решение във връзка с удължаване срока за погасяване на банков кредит по Договор №549/15.11.2006 г.

3. Докладна записка относно  приемане на решение за кандидатстване по СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ОПРЧР „Помощ в дома”.

4. Докладна записка относно приемане на Правилник за осъществяване дейността на социално предприятие „Център за социални услуги в домашна среда” за кандидатстване  по СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ОПРЧР „Помощ в дома”.

5. Докладна записка относно Тарифа за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на услуги от „Център за социални услуги в домашна среда – Мадан”.

6. Докладна записка относно обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.

7. Докладна записка относно Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащия терен към сградата на Народно читалище „Н.Й.Вапцаров - 1997.” с.Средногорци.

8. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектопредложение по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за изпълнение на дейности попадащи в обхвата на чл.4. ал.1, т.1 от Наредба № 25 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

9. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектопредложение по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за изпълнение на дейности попадащи в обхвата на чл.4. ал.1, т.8 от Наредба № 25 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

10. Обявяване на сграда - Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров”, село Средногорци, община Мадан за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

11. Докладна записка относно Кандидатстване на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1997” – село Средногорци, община Мадан с проект за подпомагане по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Приоритетна ос 3. Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”.

12. Докладна записка относно Кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1999” – град Мадан, община Мадан с проект за подпомагане по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Приоритетна ос 3. Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

13. Докладна записка относно Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Директора на  ОСЗ гр.Мадан.

14. Докладна записка относно намаляне на цената на пет броя свободни, не отдадени под наем апартаменти в жилищен блок с. Върбина, общ. Мадан.

15. Докладни записки относно Изменение  и допълнение на Наредба № 3 за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Мадан.

16. Докладни записки относно Изменение и допълнение Наредба №5 за условията и реда за упражняване правата на община Мадан върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия.

17. Докладни записки относно Изменение на Наредба №12 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Мадан.

18. Докладни записки относно закриване на населено място с. Планинци.

19. Докладни записки относно сключване на договор за побратимяване и сътрудничество между Община Мадан  и Община Пендик, Истанбул - Република Турция.

20. Докладни записки относно Предложение за изменение  на Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

21. Отчет за дейността на „Анри-Автотранс-Мадан” ООД с. Средногорци за 2011 г.

22. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                             /Х. Садъков/