Дневен ред на заседание на ОбС на 20.04.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./……………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.04.2012 г. (петък) от 14:30 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Справка относно дейността на Районно управление „Полиция” – град Мадан за 2011 година.

2. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба „ПБЗН” – Мадан през 2011 година и състоянието на обектите общинска собственост по линия на пожарната безопасност. 

3. Докладна записка относно доклад – отчет за осъществени читалищни дейности през 2011 г. в община Мадан.

4. Докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето – 2011 година в община Мадан.

5. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.

6. Докладна записка относно изменение на чл.7, ал.4 в Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред и безопасността на движение, поддържане на чистотата и защита на имуществото на територията  на Община Мадан по искане на управители на заведения за хранене и развлечение.

7. Докладна записка относно удължаване срока за погасяване на банков кредит.

8. Докладна записка относно приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „Явор”

9. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Стефан Ненов Стефанов.

10. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на Дирекция “Бюро по труда” гр.Мадан.

11. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Директора на  ОСЗ гр.Мадан.

12. Докладна записка относно Избора на представител  на 3.89 % от  дяловете от капитала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД Смолян, собственост на община Мадан.

13. Докладна записка относно приемане на План за защита при бедствие на Община Мадан, област Смолян.

14. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет, като орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане.

15. Докладна записка относно промяна на капацитета и числеността на персонала на социалната услуга „Дневен Център за стари хора – Мадан” в град Мадан.

16. Докладна записка относно утвърждаване на месечното разпределение на разходите за заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт за 2012 г. за делегираните от държавата дейности и местни дейности.

17. Докладна записка относно преразглеждане на Решение №68/21.03.2012 г., Протокол №9 в частта му относно т.3 и отмяната й. 

18. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан - остатъка от м.декември 2011 г. и за м.януари, февруари и март 2012 година.  

19. Докладна записка относно актуализиране на критериите за отпускане на еднократна социална помощ.

20. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

21. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                            /Х. Садъков/