Дневен ред на заседание на ОбС на 21.03.2012 г.

             
ДО
г-н/жа/ …………………………
гр./с./………………………………
 

 П О К А Н А


      На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.03.2012 г.  (сряда) от 14:00 часа.
     Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработване на вторични цинк-съдържащи суровини” на „Горубсо-Мадан” АД, гр.Мадан с приложена към него оценка на използването на най-добри налични техники.
2. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2013 година.
3. Докладна записка относно приемане на Общинска Програма за закрила на детето – 2012 година.
4. Докладна записка относно приемане на  Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан.
5. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на  Програмата  за управление на дейностите  по  отпадъците на Община Мадан  за 2011 г.
6. Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за изграждане на обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр.Мадан”.
7. Докладна записка относно допълване на обект от първостепенно значение за община Мадан  в раздел № VІ.  на   Годишната  програма  за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.
8. Докладна записка относно приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „П.
9. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на наследници на  Мирян Ефремов Минчев.
10. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Кирил Иванов Павлов.
11. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан за монтиране на сграда на един етаж, нетрайно свързана с терена.
12. Докладна записка относно отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост предназначени за здравни дейности без търг или конкурс и свободни имоти - публична общинска собственост предназначени за здравни дейности, които да се отдават под наем след провеждане на публичен търг, с цел задоволяване на нуждите на населението на Община Мадан от тази дейност.
13. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на местна общинска структура на “Съюз на инвалидите в България” - гр.Мадан.
14. Докладна записка относно преразглеждане на Решение № 55/16.02.2012 г., Протокол № 7.
15. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.
16. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………
                                           /Х. Садъков/