Дневен ред на заседание на ОбС на 16.02.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./………………………………

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 16.02.2012 г.  (четвъртък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно Мандатен план на община Мадан за периода 2012-2015 г.

2.  Докладна записка относно Актуализиране на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв. м. при предоставяне под наем на помещения и терени общинска собственост през 2012 г.

3. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2012 година.

4. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. юли – м. декември 2011 г.

5. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Мадан за 2012 година.

6.  Докладна записка относно приемане на отчет  за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2011 година. 

7. Докладна записка относно поемане на транспортни разходи на служители от Общинска администрация – Мадан.

8. Докладна записка относно приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр. Мадан, ул. „Обединение”.

9. Докладна записка относно приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж  в гр. Мадан, ул. „Явор10. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Директора на  ОСЗ гр.Мадан.

11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

12. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                            /Х. Садъков/