Дневен ред на заседание на ОбС на 31.01.2012 г.

ДО
г-н/жа/ …………………………
гр./с./………………………………

П О К А Н А 


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 31.01.2012 г.  (вторник) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.12.2011 г.
2. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на Община Мадан към 31.12.2011 г.
3. Докладна записка относно приемане на стратегия за управление на общинската  собственост за срока за мандата си.
4. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
5. Докладна записка относно допълнение на Решение №509, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 29.06.2010 г., Протокол №56.
6. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на Помещения за разширение на ЦСРИ „Детелина” – град Мадан” за финансиране по Проект „Красива България” през 2012 г.  
7. Докладна записка относно „Осигуряване на длъжности и финансиране за функционирането на Дневен център за възрастни хора – Мадан” за месец февруари и м. март 2012 г.  
8. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на Дирекция „Социално подпомагане” град Мадан.
9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.
10. РазниПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………
                               /Х. Садъков/