Дневен ред на заседание на ОбС на 29.12.2011 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./………………………………

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.12.2011 г.  (четвъртък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.11.2011 г.

2. Докладна записка относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2012 г.

3. Докладна записка относно приемане на изменения и допълнения на Наредба №9 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан за 2012 г.

4. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – град Мадан за 2012 година.

5. Докладна записка относно определяне състава на  комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

6. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за м.ноември   и декември 2011 година.   

7. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                                        /Х. Садъков/