Дневен ред на заседание на ОбС на 07.12.2011 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………

гр./с./………………………………

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 07.12.2011 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно закриване на Кметства в Община Мадан.

2. Докладна записка относно актуализиране структурата на Община Мадан и  утвърждаване  числеността на персонала.

3. Докладна записка относно определяне средствата за заплати на Кмета на Общината и кметове на кметства.

4. Докладна записка относно предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

5. Докладна записка относно определяне броя и състава на постоянните комисии.

6. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан в Общото събрание на национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

7. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – града Мадан в Общото събрание на Асоциация на родопските общини.

8. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет  - града Мадан в Областния съвет за развитие на област Смолян.

9. Докладна записка относно  определяне състава на Местната комисията по чл. 8, ал. 2  от  Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

10. Докладна записка относно учредяване на медицински център “Проф.д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан.

11. Докладна записка относно  1. Приемане   на оценка    за безвъзмездно право на преминаване.  2. Приемане   на оценка    за възмездно право на преминаване. 

12. Докладна записка относно ПУП – плана за регулация и застрояване за кв. 52, УПИ ІХ – за гаражи  и обществено обслужване, УПИ ІІІ – за ОСО и улична регулация по ПУП на гр. Мадан – сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

13. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на “СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАЕТОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” - гр.Смолян.

14. Докладна записка относно Предоставяне на помещение за дейността на Общинска служба „Земеделие”- град Мадан.

15. Докладна записка относно социално подпомагане на организации и граждани.

16. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                             /Х. Садъков/