Дневен ред на заседание на ОбС на 09.11.2011 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………

гр./с./……………………………………

 П О К А Н А 

На основание чл.23, ал.2, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 09.11.2011 г. (сряда) от 16.00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата на ОбС-Мадан при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно Допълване списъка на имотите публична общинска собственост.

2. РАЗНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

   /Х. Садъков/