Обява и Дневен ред на ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на новоизбрания ОбС - на 4.11.2011

О Б Я В А

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и Решение №162 от 24.10.2011 г. на ОИК за избиране на общински съветници в Община Мадан, Областния управител на Област Смолян със Заповед №АП-03-14-1060 от 31.10.2011 г. свиква на ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ новоизбрания Общински съвет  в Община Мадан на  04.11.2011 г. (петък) от 16.30 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС/ет.ІV/ при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Полагане на клетва от новоизбраните Общински съветници и Кметове и подписване на клетвени листове.

2. Избор на Председател на Общински съвет – град Мадан.

3. Избор на комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.