Дневен ред на заседание на ОбС на 16.09.2011 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./………………………………

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 16.09.2011 г.  (петък) от 14:30 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Докладна записка относно включване на община Мадан в проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили 5- годишна възраст за учебната 2011/2012 година.

2. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детски заведения за 2011/ 2012 година  и  утвърждаване на училищна мрежа.

3. Докладна записка относно готовността на община Мадан да работи при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през зимния сезон 2011/2012 г.

4. Докладна записка относно допълване списъка на имотите публична общинска собственост.

5. Докладна записка относно приемане на предложената схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за монтиране на павилион за битови услуги.

6. Докладна записка относно определяне на цена при ползването на електрическите стълбове собственост на общината при изграждането на електронни съобщителни мрежи.

7. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство.

8. Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. март  до м. август  2011 г.

9. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за м.юли и август 2011 година.  

10. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

11. РАЗНИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                             /Х. Садъков/