Дневен ред на заседание на ОбС на 24.08.2011 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./………………………………

 П О К А Н А

              На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.08.2011 г.  (сряда) от 14:30часа.

             Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет -  гр.Мадан за периода м.февруари – м. юни 2011г.

2. Докладна записка относно отчет за дейността на МБАЛ  „Проф.Д-р К. Чилов” ЕООД за първото полугодие на 2011година.

3. Докладна записка относно удължаване на срока на Договор на помещения отдадени  под наем с предназначение за столово хранене на учениците в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Върбина с „ВАЙА” ЕООД

4. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011г.

5. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Евелина Иванова Чукарова.

6. Докладна записка относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Директора на ОСЗ гр.Мадан.

7. Докладна записка относно искана информация съгласно Решение №746 взето на заседание на ОбС гр.Мадан проведено на  27.07.2011 г. Протокол №73

8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани. 

  • Байрям Фатме Али
  • Карамфил Асенов Делев
  • Хайри Ахмедов Уручев
  • Фатма Хасанова Емирска
  • Емине Хайриева Уручева
  • Емилия Минчева Бързикова
  • Емил Арсов Кехайов
  • Анелия Радоева Йорданова
  • Летиф Арифов Сангалов

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                                                                                      /Х. Садъков/