Дневен ред на заседание на ОбС на 15.06.2011 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./………………………………

 П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 15.06.2011 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Отчет за дейността на Дружество за заетост и структурно развитие  „Мадан” ООД - град Мадан за 2010 година.

2. Докладна записка относно информация за състоянието на материално - техническата база в учебните заведения на територията на община Мадан и приемане на проект за училищна мрежа.

3. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан.

4. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 година в община Мадан.

5. Докладна записка относно откриване на социална услуга, делегирана от държавата дейност- „Дневен център за стари хора -  Мадан”, считано от 01.02.2012 година.

6. Докладна записка относно определяне на цена при ползването на електрическите стълбове собственост на общината при изграждането на електронни съобщителни мрежи.

7. Докладна записка относно удължаване срока на Договор № 01-Н-05 от 02.05.2007 г. сключен с ЕТ“Живко Качаков”.

8. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна     общинска    собственост между община Мадан и Бисер Огнянов Базеников.

9. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на   имоти – частна общинска собственост.

10. Докладна записка относно актуализация  на  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г.

11. Докладна записка относно продажба  на имот - частна  общинска собственост в  с.Средногорци, общ. Мадан.

12. Докладна записка относно изваждане от  списъка на имотите публична общинска собственост на част от имот, находящ се в с. върбина.                

13. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

14. РАЗНИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                             /Х. Садъков/