Дневен ред на заседание на ОбС на 18.05.2011 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………

гр./с./………………………………...

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 18.05.2011 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Отчет за дейността за 2010 година на Дружество за заетост и структурно развитие  „Мадан” ООД - град Мадан.

2. Отчет за дейността на „Анри - Автотранс - Мадан” ООД – с. Средногорци за 2010 година.

3. Отчет за дейността на „Хоспис – Мадан” ЕООД за 2010 година.

4. Отчет  за  дейността на многопрофилна болница за активно лечение “Проф.д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан за 2010г.

5. Отчет  за работата на комисията за установяване на конфликт на интереси за 2010 година.

6. Докладна записка относно утвърждаване на общинска транспортна схема на Община Мадан.

7. Докладна записка относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на Община Мадан от областната и републиканката транспортни схеми, утвърждаване на критериите и начина на провеждане.

8. Докладна записка относно определяне на максималните цени за  таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа, съгласно разпоредбата на чл.24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

9. Докладна записка относно ПУП – план за регулация и застрояване за кв.66, УПИ ІІ-за обществено обслужване, УПИ ІV-за обществено обслужване и УПИ V-за озеленяване по ПУП на гр.Мадан, кв.Конски дол.

10. Докладна записка относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект – павилион в кв.6, УПИ VІ по ЗРП на гр.Мадан, на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ.

11. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имоти – чатна общинска собственост.

12. Докладна записка относно предложение за включване на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Върбина в Списъка със защитени училища.

13. Докладни записки относно Решение №673, взето на заседание на Общински съвет-Мадан, проведено на 20.04.2011 г., Протокол №69 за дейността на бизнес-инкубатор Мадан.

14. Докладни записки относно партньорство на Община Мадан с Община Александруполис, Префектура Еврос, Р Гърция за  съвместно участие с проектно предложение  „Мерки за предотвратяване на изолацията на децата” по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1.  „Качество на живот”, Област на интервенция 1.3: „Сътрудничество и взаимодействие в областта на здравеопазването и социалното подпомагане”.

15. Докладни записки относно партньорство на Община Мадан с Община Неврокопи, област Драма, Р Гърция за  съвместно участие с проектно предложение  „Постоянен мониторинг на околната среда” по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1.  „Качество на живот”, Област на интервенция 1.1: „Опазване, управление и популяризиране на природните ресурси”.

16. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

17. РАЗНИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                             /Х. Садъков/