Дневен ред на заседание на ОбС на 20.04.2011 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………

гр./с./……………………………

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.04.2011 г.  (сряда) от 15:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Информация относно противопожарното състояние на обектите общинска собственост и външно противопожарно водоснабдяване в Община Мадан.

2. Справка относно дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Мадан за 2010 година.

3. Докладна записка относно   доклад – отчет за осъществени читалищни дейности през 2010 г. в община Мадан.

4. Докладна записка относно приемане на отчет на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан” за 2010 г.

5. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за управление и   разпореждане с имоти – общинска собственост.

6. Докладна записка относно утвърждаване на месечно разпределение на разходите за заплати за 2011 г., съгласно нормативните изисквания.

7. Докладна записка относно предложение за разпределяне средствата на комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖВ в общ. Мадан от 01.01.2005 г.  към 31.03.2011 г.

8. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Директора на  ОСЗ гр.Мадан.

9. Докладна записка относно отдаване под наем на микроязовира, находящ се в землището на с. Букова поляна.

10. Докладна записка относно удължаване срока на Договор № 01-Н-13 от 21.06.2006 г. сключен с ЕТ  ”Николай Йорданов”.

11. Докладна записка относно удължаване срока на Договор № 01-Н-08 от 27.03.2006 г. сключен с ЕТ“ВИТАМЕД д-р Емилия Апостолова”.

12. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за м. декември 2010 година и м.януари, февруари и март 2011 година.   

13. Докладни записки относно актуализиране на критериите за отпускане на еднократна социална помощ.

14. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

15. РАЗНИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                                     /Х. Садъков/