Дневен ред на заседание на ОбС на 16.03.2011 г.

ДО

г-н/жа/ ……………………………

гр./с./………………………………

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 16.03.2011 г.  (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно Приемане на Индикативна годишна програма – 2011 г. за реализация на Плана за развитие на община Мадан 2007-2013 г.

2. Докладна записка относно актуализиране на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Мадан 2011 – 2015 година.

3. Докладна записка относно приемане на Общинска Програма за закрила на детето – 2011 година.

4. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. юни  2010 г. до м. март  2011 г.

5. Докладна записка относно информация за състоянието и организацията на дейност „Спортни бази за спорт за всички” в община Мадан.

6. Докладна записка относно разкриване на 1 щатна бройка –Треньор хокей на трева в Дейност «Спортни бази за спорт за всички».

7. Докладна записка относно приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр. Мадан, ул. „Хр. Ботев”.

8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

9. РАЗНИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                                         /Х. Садъков/