Дневен ред на заседание на ОбС на 03.10.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………

гр./с./………………………………………………

 

 П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  03.10.2012 г. (сряда) от 14.00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата на ОбС-Мадан при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно поемане на дългосрочен общински дълг във   връзка с реализирането на проект  „Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ”Отец Паисий”гр.Мадан” по оперативна програма  - „Регионално развитие”(съобразено с общественото обсъждане на 16.08.2012 г.);

2. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общински дълг във   връзка с реализирането на проект  „Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ”Отец Паисий”гр.Мадан” по оперативна програма  - „Регионално развитие”(съобразено с общественото обсъждане на 16.08.2012 г.);

3. Информация за взаимоотношенията между община Мадан, „Титан Клинър” ООд и фирмите подизпълнители.

4. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

   /инж. Р. Кехайов/