Дневен ред на заседание на ОбС на 23.10.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………

гр./с./………………………………………………

 

 П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.10.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г.;
  2. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  земеделски имот № 026003   – частна общинска   собственост,  находящ се  в местност „Превалата”, с. Средногорци,  общ. Мадан;
  3. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Леска, кв.6, УПИ І по плана на с.Леска;
  4. Докладна записка относно предоставяне на концесия за услуга с основен предмет управлението на услуга от обществен интересна риск на концесионера – осъществяване на дейности, свързани с културното и спортно обслужване на населението и превръщане на обекта на концесия в привлекателно място за осигуряване отдих, почивка и развлечение на населението, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията срещу получаването на приходи със задължение за концесионно плащане към концедента и допълнителен предмет на концесията, съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗК:извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекта и прилежащата инфраструктура – на настилката, сградите, съоръженията и инсталациите в обекта на концесията; извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения за обект: Плувен басейн „Русалка” град Мадан – частна общинска собственост;
  5. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет –Мадан и неговите комисии за периода от м.03.2013 г. –  м.09.2013 г. включително;
  6. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  7. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

   /инж. Р. Кехайов/