Дневен ред на заседание на ОбС на 20.02.2013 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………
гр./с./……………………………………

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.02.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 31.12.2012 година;
2. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2012 година;
3. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан  за 2013 година;
4. Докладна записка относно изработване на концепция за пространствено развитие на община Мадан съгласно изискванията на чл. 7а, ал. 1, ал. 2, т. 2 от Закон за регионално развитие;
5. Докладна записка относно изготвяне предложение за ПУП – Парцеларен план за обект „Въздушно ел. проводно отклонение 20 kV от ТП Крайна за с. Върба, общ. Мадан;
6. Докладна записка относно промяна на граници на  поземлен имот, общинска собственост и одобряване на предварителен договор  по чл. 15, ал. 3 и 5  от ЗУТ с Радослав Карев;
7. Докладна записка относно промяна на граници на  поземлен имот, общинска собственост и одобряване на предварителен договор  по чл. 15, ал. 3 и 5  от ЗУТ с Васил Кичуков;
8. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Младост” от Събри Мадански;
9. Докладна записка относно актуализиране на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв. м. при предоставяне под наем на помещения и терени общинска собственост през 2013 г.;
10. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост находящ се в с. Леска, кв.6, УПИ І по плана на с. Леска;
11. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост находящ се в гр. Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан;
12. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за  месец декември 2012 г. и месец януари 2013 г. 
13. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
14. Полагане на клетва от новоизбрания Общински съветник и подписване на клетвен лист.
15. РАЗНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………………
/инж. Р. Кехайов/