Дневен ред на заседание на ОбС на 26.02.2013 г.

ДО
г-н/жа/ ……………………………………………
гр./с./………………………………………………П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  26.02.2013 г. (вторник) от 16.00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 31.12.2012 година;
2. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2012 година;
3. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан  за 2013 година;
4. Докладна записка относно изработването на задание за ОУП , съгласно чл.124, ал.1  и чл.125 ал. 1-7 и чл.126, ал.1 и ал.5 от ЗУТ;
5. Докладна записка относно изменение на решение №253/04.02.2013 г. на Общински съвет – град Мадан;
6. Докладна записка относно определяне състава на постоянната комисия по икономическо развитие и регионална политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии.
7. РАЗНИ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………………
/инж. Р. Кехайов/