Дневен ред на заседание на ОбС на 20.05.2013 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………….
гр./с./…………………………………….

 
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.05.2013 г. (понеделник) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно Допълване в раздел в  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г.
 2. Докладна записка относно Допълнение на Решение №314/24.04.2013г., за определяне на начална конкурсна цена за учредяване право на строеж над улица с идентификатор 46045.501.925, находяща се в кв. 84 по плана на гр. Мадан
 3. Доклад за дейността на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД, гр. Мадан през 2012 година
 4. Финансов отчет за 2012 г. на МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов” ЕООД
 5. Докладна записка относно Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. в раздел № III. – Учредяване на вещни права
 6. Докладна записка относно Учредяване на право на пристрояване на Асен Иванов Байрактаров
 7. Докладна записка относно Учредяване на право на строеж върху общински терен за три броя стопански сгради на ул. „Туристическа”, гр. Мадан
 8. Докладна записка относно Продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, находящ се в с. Средногорци, общ. Мадан
 9. Докладна записка относно Продажба и приемане на оценка  на терен – частна общинска  собственост,  находящ се  в с. Митовска,  общ. Мадан
 10. Докладна записка относно Продажба и приемане на оценка на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Вехтино, общ. Мадан
 11. Докладна записка относно Продажба и приемане на оценка на УПИ II-600 – частна общинска собственост, находящ се в с. Средногорци, общ. Мадан
 12. Докладна записка относно Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост находящи се в с. Средногорци, общ. Мадан за здравни нужди  
 13. Докладна записка относно Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост находящи се в с. Върбина, общ. Мадан  за здравни нужди
 14. Докладна записка относно Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за обект: „Подземно ел.захранване НН за поземлен имот №29034 /част от поземлен имот №029033/, местност „Равнището”, землище с. Средногорци, община Мадан с Възложител: „Техникъл кънстракшън дизайн и дженеръл импориъм” ЕООД, с. Ловци, община Мадан
 15. Докладна записка относно Изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 8 в гр. Мадан, предвиждащо промяна на границите на УПИ IX – резервен терен и УПИ VIII – за озеленяване
 16. Докладна записка относно Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на  ОСЗ гр. Мадан
 17. Докладна записка относно Предоставяне на капиталов трансфер на НЧ „Братан Шукеров – 1953”, с. Върбина
 18. Докладна записка относно Предложение за включване на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Върбина и ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци в Списъка със защитени училища
 19. Докладна записка относно Социално подпомагане на граждани
 20. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:…………………….
                      /инж. Р. Кехайов/