Дневен ред на заседание на ОбС на 24.07.2013 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………….
гр./с./…………………………………….

 
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.07.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2013 г.
 2. Докладна записка относно отчет на бюджета на община Мадан към 30.06.2013 г.
 3. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Мадан  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/322/00129 от 23.10.2009 г.  по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект «Обновяване и развитие на населените места в община Мадан», сключен между община Мадан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 4. Докладна записка относно осигуряване на средства за извършване на неотложен ремонт на  кухненски блок в ОДЗ „Елица” град Мадан  във връзка с направени  предписания № 589 от 23.08.2012 г. и  № 939 от 11.02.2013 г. от МЗХ БАБХ
 5. Докладна записка относно бракуване, продажба и приемане на оценка  на  един брой лек автомобил и четири броя  товарни МПС      
 6. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г.
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на МПС - Трактор – товарач  челен „Болгар Т 080”
 8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  имот № 618 – частна общинска  собственост,  находящ се  в с. Средногорци,  общ. Мадан
 9. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  земеделски имот № № 060013   – частна общинска  собственост,  находящ се  в местност „Лещева лъка”, с. Средногорци,  общ. Мадан
 10. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имот с идентификатор 46045.501.213.1 - частна общинска собственост, находящ се в УПИ VІ – за болница в кв. 83, по плана на гр. Мадан, ул.”Перелик” №9, за здравни нужди.
 11. Докладна записка относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-парцеларен план за обект „Кабелен ел. провод 20kV и МТП в махала Чиевска, с. Леска” преминаващ през имот пл.№43387.1.394 /Държавен горски фонд/  в землището на с. Леска, община Мадан
 12. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на  ОСЗ гр. Мадан
 13. Докладна записка относно отстраняване на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №348 от 19.06.2013 г., Протокол №31
 14. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани
 15. Докладна записка относно изменения и допълнение в Правилник за организацията, дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2011-2015 г.
 16. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
                      /инж. Р. Кехайов/