Дневен ред на заседание на ОбС на 19.06.2013 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………….
гр./с./…………………………………….

 
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 19.06.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно изработване на общ устройствен план на община Мадан /ОУП/ по чл. 21, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 2. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан.
 3. Отчетен доклад за дейността на Дружество за заетост и структурно развитие ”Мадан”ООД гр. Мадан за 2012 г.
 4. Отчет за дейността на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД град Мадан за 2012 г.
 5. Докладна записка относно изменение  и допълнение на Наредба № 6 за пожарна безопасност на територията на  община Мадан
 6. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на строителни материали от бивша детска градина – частна общинска  собственост,  находящ се  в кв. Конски дол, ул. „Рудничар”- №3,  общ. Мадан
 7. Докладна записка относно приемане на оценка  на  част  от терен - общинска собственост и одобряване на предварителен договор  по чл. 15, ал. 3 и 5  от ЗУТ с Калин Ханджиев
 8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на имот с идент. №46045.502.144 – частна общинска  собственост,  находящ се  в кв. Батанци, ул. „Студенец”,  общ. Мадан
 9. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на имот с идент. №46045.502.148 – частна общинска  собственост,  находящ се  в кв. Батанци, ул. „Студенец”,  общ. Мадан
 10. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост находящ се в с. Букова поляна, общ. Мадан за здравни нужди.
 11. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на  ОСЗ гр. Мадан
 12. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за  месец  февруари, март  и април  2013 г.  
 13. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани
 14. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
                      /инж. Р. Кехайов/