Покана за извънредно заседание на ОбС на 04.09.2013 г.

ДО
г-н/жа/ .......................................
гр./с./..........................................

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет –Мадан на извънредно заседание на 04.09.2013 г. (сряда) от 17:30 часа. Заседанието се свиква във връзка с срокове, произтичащи от Заповед № АП-03-14-398/22.08.2013 г. на Областен управител- област Смолян.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „Реконструкция на улична мрежа в село Средногорци и село Върбина – община Мадан" по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за изпълнение на дейности попадащи в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 24 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проектно предложение <<Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и строителство и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка" и водоем в с. Върбина, община Мадан>>, съгласно Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
3. Преразглеждане на Решение №367/07.08.2013 г. в частта му на т. IV и т.VI на Общински съвет – Мадан, върнато със заповед № АП-03-14-398/22.08.2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД МАДАН:........................
/инж. Р. Кехайов/