Дневен ред на заседание на ОбС на 19.03.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  19.03.2014 г. (сряда) от 14.00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2015 година;
 2. Докладна записка относно приемане на Общинска Програма за закрила на детето – 2014 година;
 3. Докладна записка приемане  на  Общинска програма за овладяване на популацията на  безстопанствените  кучета на територията на Община Мадан за периода 2014-2018 г.;
 4. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на  Програмата  за управление на дейностите  по  отпадъците на Община Мадан  за 2013 г.;
 5. Докладна записка относно изменение и допълнение в раздел № ІІ и раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с  имоти - общинска собственост за 2014 г. ;
 6. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване при условията на чл.38, ал.2 от ЗОС;
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на имот с идент. №46045.501.191 – частна общинска  собственост, находящ се  на ул. „Бор”,  гр. Мадан;
 8. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 81801.503.77 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-88/18.12.2009г. на Изп. Д-р на АГКК, гр. София, чрез продажба на частта на общината и продажба на имот с идентификатор 81801.503.77.1.1, представляващ първи етаж от масивна сграда на два етажа, с площ от 62.37 кв.м.;
 9. Докладна записка относно приемане на оценка  на  част  от терен - общинска собственост и одобряване   на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ;
 10. Докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, ЕИК 830166530, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул. „П.Р. Славейков” №2, представлявано от управителя – Атанас Андреев Устабашиев, стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект: „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води“, гр. Мадан.
 11. Докладна записка относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия с основен предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск на концесионера – осъществяване на дейности, свързани с културното и спортно обслужване на населението и превръщане на обекта на концесия в привлекателно място за осигуряване на отдих, почивка и развлечение на населението, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия срещу получаването на приходи със задължение за концесионно плащане към концедента и допълнителен предмет на концесията, съгласно чл. 4,ал.4 от ЗК: извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекта и прилежащата инфраструктура – на настилката, сградите, съоръженията и инсталациите в обекта на концесията; извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения за обект: Плувен басейн „Русалка” град Мадан – частна общинска собственост;
 12. Докладна записка относно приемане на нова Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост и приемане на Наредба №15 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища– общинска собственост;
 13. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и Кметовете на кметства;
 14. Докладна записка относно определяне Ръководството и състава на членовете на постоянните комисии;
 15. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан в Общото събрание на национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 16. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан  в Общото събрание на Асоциация на родопските общини;
 17. Докладна записка относно предложение до Комисията по опрощавания към Администрацията на Президента на Републиката за опрощаване на  задължение от надвзета пенсия от Айша  Алиева Камберова от с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян.
 18. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 19. Разни 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/