Дневен ред на заседание на ОбС на 23.04.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.04.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на капиталовите разходи за 2014 г.;
 2. Справка относно дейността на Районно управление „Полиция” – град Мадан за 2013 г.;
 3. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба „ПБЗН” – град Мадан през 2013 г.;
 4. Докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите на Общинската програма за закрила на детето – 2013 г. в община Мадан;
 5. Докладна записка относно доклад – отчет за осъществените читалищни дейности през 2013 г. в община Мадан;
 6. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. септември 2013 г. –  м. март 2014 г.;
 7. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет –Мадан и неговите комисии за периода от м.10.2013 г. –  м.03.2014 г.;
 8. Докладна записка относно актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Мадан за периода 2011-2015 г.;
 9. Докладна записка относно актуализация на годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан през 2014 г.;
 10. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуга на територията на община Мадан;
 11. Докладна записка относно допълване на   Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти - общинска собственост за 2014 г.  в раздел № ІІІ. – Учредяване на вещни права, т. 2, позиция 2;  
 12. Докладна записка относно учредяване право на надстрояване на Денис Севдалинов   Чавдаров  в общински имот, находящ се на ул. „Здравец”,  гр. Мадан;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Върбина, общ.Мадан  за здравни нужди;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в град Мадан, ул. „Перелик” №9 за здравни нужди;
 15. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, №9  за здравни нужди;
 16. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост  находящ се в гр.Мадан, УПИ ІV, кв.52 по ПУП на гр.Мадан, ул.”Родопи”, №35;
 17. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране от МОСВ – ПУДООС на проект: „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина – І-ви етап;
 18. Докладна записка относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-парцеларен план за обект „Ремонт на микроязовир – Букова поляна” засягащ имоти 06937.0.158; 06937.0.150; 06937.1.25; 06937.1.339; 06937.0.871; 06937.0.173; 06937.0.174; 06937.0.172; 06937.1.132; 06937.0.160; 06937.0.151; 06937.0.159 и 06937.1.38 в землището на с.Букова поляна, община Мадан;
 19. Докладна записка относно изработване на Задание и опорен план за Общ устройствен план на Община Мадан /ОУП/ по чл.124, ал.1 и чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
 20. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на  ОСЗ гр.Мадан;
 21. Докладна записка относно отпускане на средства за Църковно настоятелство за отбелязване на празниците Великден;
 22. Докладна записка относно отпускане на средства на Джамийско настоятелство за отбелязване на Рамазан Байрам;
 23. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан месец януари, месец февруари и месец март 2014 г;.
 24. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 25. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/