Дневен ред на заседание на ОбС на 21.05.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.05.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Отчет за дейността на МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан и финансов отчет за 2013 г.
 2. Доклад за дейността на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД и финансов отчет за 2013 г.
 3. Отчетен доклад за дейността на ДЗСР ”Мадан” и финансов отчет за 2013 г.
 4. Докладна записка относно приемане и утвърждаване на „Механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общински политики”;
 5. Докладна записка относно оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Мадан за периода 2007-2013 година;
 6. Докладна записка относно допълване  списъка на имотите  публична общинска  собственост;
 7. Докладна записка относно дарение на част от имот - частна общински собственост - ПЪРВИ ЕТАЖ от масивна  сграда  на два  етажа в имот  с пл. № 85 по кадастрален план на с. Равнища, общ. Мадан;
 8. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Боровина, общ.Мадан за здравни нужди.
 9. Докладна записка относно отдаване под наем на вещи – частна общинска собственост (специализирани транспортни средства, кофи и контейнери за смет);
 10. Докладна  записка относно социално подпомагане на Георги Христов Хаджиев;
 11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/