Дневен ред на заседание на ОбС на 18.06.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 18.06.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Доклад за дейността и финансов отчет на „Анри – Автотранс – Мадан" ООД за 2013 година;
  2. Докладна записка относно Определяне структурата и числеността на персонала на делегираната от държавата дейности „Общинска администрация".
  3. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г. в раздел № І. – Продажби на общински имоти т.1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ от ЗОС, позиция 15;
  4. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г.
  5. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тънкото, общ. Мадан
  6. Докладна записка относно предоставяне на помещения за дейността на филиал за Спешна медицинска помощ – град Мадан;
  7. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр. Мадан;
  8. РАЗНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/