Дневен ред на заседание на ОбС на 25.06.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  25.06.2014 г. (сряда) от 17.00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.
  2. РАЗНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/